page header
Welcome to web portal of Government Press of Madhya Pradesh!
सम्पर्क
भोपाल स्थित कार्यालय

नियंत्रक
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग
मैदामिल रोड
भोपाल, मध्यप्रदेश

दूरभाषः0755-2550931
फैक्सः0755-2551069

 E-mail
contgovtpress@nic.in
   jcgovtpress@mp.gov.in
    dcgovtpress@mp.gov.in

उप नियंत्रक
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
मैदामिल रोड
भोपाल, मध्यप्रदेश

दूरभाषः0755-2551063
E-mail : govtpressbho@mp.gov.in
E-mail : acgovtpressbho@mp.gov.in

 ग्वालियर स्थित कार्यालय

उप नियंत्रक
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय
बाड़ा
ग्वालियर, मध्यप्रदेश

दूरभाषः0751-2426356
E-mail : govtpressgwa@mp.gov.in

 इन्दौर स्थित कार्यालय

उप नियंत्रक
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय
मल्हारगंज
इन्दौर, मध्यप्रदेश

दूरभाषः0731-2412606
E-mail : govtpressind@mp.gov.in

रीवा स्थित कार्यालय

उप नियंत्रक
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय
रीवा, मध्यप्रदेश

दूरभाषः07662-241851
E-mail : govtpressrew@mp.gov.in